Profesní poradenství

Úkolem profesního poradce je vyhledávat žáky vyšších ročníků ZŠ a studentů SŠ a SOU a nabídnout jim spolupráci, která spočívá v mentoringu a poradenství. Pokud žák neví, na jakou střední školu nebo odborné učiliště se má přihlásit, je zde profesní poradce od toho, aby společně prozkoumali možnosti. Dále společně řeší, jaké má žák ke studiu předpoklady a jaké by po dostudování mohl mít šance při uplatnění na trhu práce.Studentům, kteří splňují podmínky, také nabízí zprostředkování retrostipendií Patria.

Retrostipendia Patria

Stipendia Patria jsou unikátní projekt pomoci a stimulace studentů středních škol, kteří mají pro studium horší výchozí podmínky. Účelem programu je podpořit studenty, kteří přes ne zcela ideální rodinné dispozice najdou motivaci se vyučit nebo studovat střední školu a mají ke studiu poctivý přístup. Mezi podmínky zařazení do stipendijního programu patří zejména dobrá docházka do školy,slušný prospěch a bezproblémové chování. S pomocí stipendia se daří stimulovat studenta i jeho rodinu a zvýšit tak šanci na úspěšné dokončení školy.

Projekt úspěšně probíhá již třetím rokem na území celé České Republiky. Dosud bylo podpořeno více než 200 žadatelů, a to za finančního přispění nadace Unicredit Foundation a Nadačního fondu Patria. Organizace Čikatar Het se do projektu zapojila v dubnu 2014.

Princip „retrostipendia“

Snažíme se o dlouhodobou, ale zároveň také dobře cílenou podporu stipendistům. Proto využíváme princip tzv. „retrostipendia“, který byl pro podobné účely již úspěšně vyzkoušen v zahraničí. Žadatelé jsou přijati v 9. třídě či 1. ročníku SŠ, ovšem stipendium začne být vypláceno až s koncem prvního ročníku SŠ, a to pokud jsou po celou dobu plněny podmínky programu, mezi které patří také spolupráce s profesním poradcem společnosti Čikatar Het nebo partnerské organizace. Stipendista tak nejdříve musí po nějakou dobu plnit podmínky, než jsou mu vyplaceny první peníze.

Kritérium vzdělání rodičů

Základní podmínkou vstupu do programu je, aby nejvyšší dokončené vzdělání alespoň jednoho z rodičů dítěte nebylo vyšší než základní. Tato podmínka zajišťuje směřování stipendia zvolené cílové skupině – tedy dětem, u kterých lze očekávat, že se jim v rodině nemusí dostávat dostatečné podpory ke studiu.

Účelové určení stipendia

Stipendium činí 1 000,- Kč měsíčně (12 000,- Kč ročně). Není pro rodinu volně použitelný příjem, nýbrž je vypláceno pouze oproti předložení dokladů o platbě za službu či zboží, k jejichž úhradě je stipendium výslovně určeno. Mezi tyto položky patří například školné, školní potřeby, volnočasové aktivity (hudební škola, sportovní kroužek …), doprava do školy, nájemné apod.