Projekt: Leporelo

Cíle projektu

Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšení úspěšnosti při začleňování sociálně znevýhodněných žáků a studentů do základních i středních škol běžného typu, což povede v konečném důsledku ke zvýšení šance na plnohodnotné uplatnění v naší společnosti, která se stále více bude orientovat na znalostní ekonomiku. Základní doktrínou předkládaného projektu je přitom maximální efektivita realizovaných klíčových aktivit, což je spojeno s využitím již existujících příležitostí. Hlavní cíl bude naplňován prostřednictvím tří dílčích cílů:

a) Snížení hendikepu znalostí již na základní škole – tento cíl bude naplňován prostřednictvím doučování v rodinách sociálně znevýhodněných žáků (viz KA1). Půjde především o využití potenciálu, který Praha nabízí díky velkému počtu vysokých škol. Prostřednictvím efektivní koordinace budou dobrovolníci z řad studentů VŠ cíleně doučovat jednotlivé žáky v oblastech, ve kterých jednotliví žáci selhávají. 

b) Zvýšení úspěšnosti při studiu na běžných středních školách – na tento cíl se bude zaměřovat profesní poradenství (viz KA2). Zde využijeme existující příležitosti v podobě zprostředkování Retrostipendií, která nabízí Nadační fond Patria a která jsou určena studentům, jejichž rodiče mají základní vzdělání. Výhoda tohoto nástroje je, že zvyšuje motivaci rodin k podpoře svých dětí v dalším studiu nad rámec povinné školní docházky. Efektivitu takovýchto stimulů zmapovala Světová banka na svých pilotních projektech realizovaných v Mexiku a Jemenu. Další využitou příležitostí bude aktivní využití a rozšíření inovativního elearningového nástroje www.sikmaplocha.cz. Tento nástroj reflektuje potřeby sociálně znevýhodněných lidí a zvyšuje šanci na jejich budoucí uplatnění ve společnosti. 

c) Zvýšení kompetencí pedagogů pracujících se sociálně znevýhodněnými žáky a studenty. Tohoto cíle bude dosahováno především vzděláváním pedagogů (viz KA3) ve využívání moderních, interaktivních nástrojů v rámci standardní výuky, jako např. www.sikmaplocha.cz. 

 

Cílová skupina

Podobně, jako jsou definovány 3 specifické cíle, tak i cílové skupiny jsou 3. Nicméně v tomto případě nejde o striktní rozdělení cílových skupin podle klíčových aktivit a vůči cílové skupině 1 budou zaměřeny klíčové aktivity 1 i 2. Jedná se o následující cílové skupiny:

a) Žáci základních škol se specifickými vzdělávacími potřebami – Jedná se o žáky, kteří pocházejí z rodin, kde je standardem základní vzdělání a kde rodiče nemají dostatek možností poskytnout svým dětem adekvátní podporu vyžadovanou českým vzdělávacím systémem. Na Praze 5 se tito žáci vyskytují na většině základních škol (ZŠ Kořenského, ZŠ Santoška, ZŠ Nepomucká, ZŠ Weberova, ZŠ Grafická), přičemž na většině těchto škol tvoří tito žáci podíl cca 10 až 30%. Výjimkou je pouze ZŠ Grafická, kde tvoří podíl sociálně znevýhodněných žáků přibližně 80%. Jen na Praze 5 se nachází výrazně více potřebných žáků než bude potenciální kapacita pracovníků poskytujících služby v rámci projektu. Do projektu budou přitom zařazeni i žáci z dalších městských částí. Právě z tohoto důvodu bude při výběru klientů rozhodovat kromě potřebnosti také perspektiva spolupráce. Díky mnohaleté znalosti prostředí, dané lokality je reální, že budou identifikováni ti žáci, kde existuje základní motivace ke změně životních strategií. Zároveň budou osloveny vybrané školy s nabídkou podpory a školy samotné budou moci identifikovat potřebné žáky, kterým budou následně poskytnuty naše služby.   

b) Studenti středních škol se specifickými vzdělávacími potřebami – Jelikož si uvědomujeme, že podpora zaměřená pouze na žáky základních škol se míjí účinkem, pokud tito žáci nepokračují v dalším vzdělávání, budou představovat studenti středních škol významnou část cílové skupiny. Zatímco na základní škole jsou rodiče nuceni posílat své děti do školy díky povinné školní docházce, v případě středních škol je situace jiná a velká část rodičů s nízkým vzděláním pouze potvrzuje obecnou sociologickou teorii o reprodukci vzdělanostního kapitálu. Z mnohaletých zkušeností řady organizací zabývajících se touto problematikou vyplývá, že přes počáteční deklarace tito rodiče ve svém úsilí selhávají a jejich děti předčasně opouštějí vzdělávací kariéru, popřípadě se propadají na tzv „obory E“, které jsou primárně určeny absolventům škol praktických. Tuto skutečnost si uvědomil i Nadační fond Patria, který začal poskytovat retrostipendia, jejichž základním principem je podpora expost, tedy po úspěšném ukončení prvního ročníku. Stipendium je určené pro rodiny s nízkým vzděláním a nabízí 1000 Kč měsíčně po dobu docházení do školy. Fond přitom poskytuje pouze samotná stipendia a to těm žákům, kteří spolupracují s některou neziskovou organizací v rámci individuálního profesního poradenství. Cílovou skupinu by tedy tvořili tito stipendisté, kterým by bylo poskytováno individuální poradenství. Dle dosavadních zkušeností by toto stipendium mohlo v rámci projektu získat přibližně 30 studentů.  

c) Pedagogové pracující se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – Jedná se především o pedagogy základních škol, přičemž ve většině případů půjde o pedagogy běžných základních škol, kde žáci s SVP tvoří pouze menší část žáků. Primárně budou osloveni pedagogové škol, kam budou docházet někteří klienti, ale účast v kursu bude umožněna i pedagogům z dalších škol, přičemž podmínkou bude, aby na kmenovou školu docházelo minimálně 5% žáků s SVP. Výzva bude zveřejněna na internetu. 

 

Evropský sociální fond                                    
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti