Ve škole to zvládneme

Posláním projektu je přispět ke zlepšení situace cílové skupiny dětí, které žijí ve složitých sociálních a ekonomických podmínkách, a to snížením hendikepu ve vzdělávání prostřednictvím individuálního doučování. 

Cílem projektu je dosáhnout pozitivních změn, které nastanou v důsledku dlouhodobého doučování. Nemusí jít přitom pouze o zlepšení prospěchu v doučovaném předmětu, úspěch se může projevit i zlepšením vztahu ke škole a snížením počtu zameškaných hodin. Takováto změna následně může vést ke zlepšení prospěchu i v dalších předmětech. Součástí metody doučování je snaha zapojit do domácí přípravy i zákonné zástupce dětí tak, aby byla aktivita dlouhodobě udržitelná i po skončení přímé intervence. 

Cílovou skupinou jsou žáci základních škol a SOU, kteří žijí ve složitých sociálních a ekonomických podmínkách. Základním kritériem pro výběr dítěte je vzdělání jeho zákonných zástupců. Čím nižší je vzdělání zákonných zástupců, tím menší je pravděpodobnost, že budou schopni dítěti pomoci se systematickou domácí přípravou a učením. Dalšími kritériem je finanční zázemí rodiny a faktory negativně ovlivňující domácí přípravu dítěte do školy a jejich motivace ke změně životní strategie.

Období realizace: 25. 1. 2016 – 31. 7. 2016